+31(0)485 769064
Online reserveren ›

Online reserveren

Privacyverklaring

Binnen Hotel Klooster Elsendael hechten wij groot belang aan de privacy van de gasten van het hotel en restaurant, alsmede van de bezoekers van de website. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.

• Informeren
Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.

• Verzameling beperken
Wij letten er zorgvuldig op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door u gevraagde diensten.

• Geen marketing op basis van persoonsgegevens
Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming commerciële zendingen.

• Beveiligen
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

• Recht van inzage en correctie
Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

• Gebruik van persoonsgegevens
Bij uw bezoek of door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

- NAW gegevens;
- Geslacht;
- E-mailadres;
- Telefoonnummer
- Datum/tijdstip van uw afspraak of overnachting;
- Type ID, nummer ID, land van uitgifte ID en verloopdatum van de ID (bij overnachting);
- Betalingsgegevens;
- e-mailadres/IP-adres.

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
- Het aanmaken van uw verblijfsdossier/account;
- Het inplannen of aanvragen van een dienst (overnachting, diner);
- Het voeren van correspondentie;
- Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
- Het verbeteren van onze dienstverlening;
- Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.
- Verstrekking aan derden.

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

• Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op basis van alle gastendossiers, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd.

• Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

• Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

• Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

• Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

• Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

• Contact
Dr. Peelenstraat 8 5831 EG Boxmeer | info@hotelkloosterelsendael.nl | 0485-769064